Starosta jezdil s popelářským vozem

Foto skládky z okolí
Foto skládky z okolí
Foto skládky z okolí
Foto skládky z okolí

 

Kam s tím, s odpadem? Toť častá otázka už i spisovatele Nerudy. Vyhodit do lesa, to nic nestojí. Třídit, to je eko. Nacpat do popelnice, to je bez práce.

S novým rokem přichází povinnost zaplatit poplatek za likvidaci odpadu. Každoročně se objevují stížnosti na jeho výši. Od 1.1.2013 se poplatky za popelnice a kontejnery nezvyšovaly. Za 7 let je součet inflace 10,2%. Pojďme rozkrýt náklady na likvidaci odpadů v Chlumci nad Cidlinou a porovnejme je s výší poplatku.

Pod pojmem odpad většina vidí jenom „černou popelnici“ a poplatek si vztahuje na likvidaci odpadu v této nádobě. Struktura odpadu je však mnohem širší. Komunální odpad (černé popelnice) ročně činí cca 1.200 tun, objemný odpad ročně zabere cca 590 tun, nebezpečný odpad (barvy, pneumatiky, eternit, azbest…) ročně váží cca 40 tun, separovaný odpad (plasty, papír, sklo) je v množství cca 462 tun, rostlinný odpad 44 tun.

Množství odloženého odpadu je neoddiskutovatelné, zatím takřka polovinu nákladů na jeho likvidaci hradí město ze společného rozpočtu. Černé popelnice budou v roce 2020 stát cca 4.365.000 Kč, nebezpečný odpad 150.000 Kč, objemný odpad 1.745.000 Kč, tříděný 1.900.000 Kč a rostlinný 40.000 Kč. Celkem tedy neuvěřitelných 8.200.000 Kč. Suť ukládáme zdarma na pozemku města – úpravy skládky nejsou započteny v odpadovém hospodaření, ale v letošním roce dosáhly bezmála 1.000.000 Kč.

Proti výdajům stojí příjmy. Vybraný poplatek od občanů a firem dosahuje 4.217.000 Kč a odměna od EKO-KOMu za tříděný odpad 775.000 Kč.

Jak je vidět, tak vybraný poplatek nepokrývá ani vývoz „černých popelnic“ a město na odpad jako celek doplatí částku 3.208.000 Kč. Protože město může vybírat pouze jeden poplatek, jehož výše by měla pokrýt náklady na likvidaci veškerého odpadu, těžko se hledá spravedlnost mezi výší poplatku a množstvím odpadu vyprodukovaného jednotlivou domácností. Zjistit množství jednotlivých druhů odpadů vyprodukovaných jednou domácností je v současné době nemožné a tak je snahou řešit situaci alespoň možností volby počtu svozů. Platba za odpady bude vždy do jisté míry platbou solidární.

Mnoho lidí vidí spásu v poplatku na hlavu, kdy argumentují, že kde je zaveden, jsou odpady levnější. Jeho výše je však o tom, kolik si budeme doplácet na likvidaci ze společného rozpočtu a zda bude některým skupinám obyvatel (např. rodiny s dětmi, senioři) přiznána úleva. V případě poplatku na hlavu by byl minimálně 1.000 Kč. Dvoučlenná rodina by hradila již více než dnes. Sousední Nový Bydžov stanovil poplatek za likvidaci odpadu na občana 700 Kč. Počet nevybraných poplatků za svozy v našem městě je v řádu jednotek. Při vybírání poplatků na hlavu počet neplatičů roste stejně jako množství odpadu podle hesla: „Zaplatil jsem, tak proč bych třídil?“ Bohužel i tady solidární systém musí vyrovnat rozdíl.

Další otázkou je, co kdybychom provozovali odpadové hospodářství ve městě sami? Mám příklad. V roce 2013 koupila obec Němčovice na Rokycansku se 150 obyvateli starší popelářský vůz. Zaměstnanci města odpad sváželi a třídili, zapojil se i starosta obce. V současné době provozuje komplexní odpadové hospodářství v obci společnost Marius Pedersen, a.s. Poplatek za 26 svozů je nyní v obci Němčovice stanoven na 1472 Kč s důrazem na třídění. Provozovat popelářský vůz hrozí nebezpečím prodlení likvidace odpadu při poruchách techniky nebo nemoci obsluhy a odpad musíte navíc draze ukládat nebo dokonce provozovat sami skládku.

Při novém výběrovým řízením na aktuální zajištění odpadového hospodaření se cena navyšuje. Konkurence je malá. Skládkovné roste a bude růst. Třídit odpad má jistě smysl. Zdroje Země nejsou nevyčerpatelné a plasty planetu zamoří.

Ministerstvo životního prostředí zachovává bohužel monopol společnosti EKO-KOM. Producenti platí za vzniklé obaly společnosti EKO-KOM. Za vytříděný odpad ovšem obec dostane od této společnosti jen zlomek ceny jejich likvidace. Kde je chyba? Změna legislativy, konkurence, navýšení cen za likvidaci tříděných odpadů obci, snaha o recyklaci…

Umím si v budoucnu představit i chytrý a spravedlivý systém nakládání s odpadem. Zvážením každého odpadu je možné přesně spočítat náklady. Hrazení záloh a konečné vyúčtování vytváří tlak na šetrnost při nakládání s odpady. Všichni přece šetříme vodou a elektřinou. Hrozí ovšem vynalézavost některých občanů. Vyhodit do lesa, to nic nestojí!

Je na zastupitelích, aby rozhodli, kterou cestou se nyní vydat.

 

Mgr. Vladan Kárník

 

PS: Díky všem dobrovolníkům za pomoc s likvidací černých skládek!

 

Zdroje:

https://chlumecnc.cz/assets/File.ashx?id_org=5180&id_dokumenty=7791

https://www.chlumecnc.cz/vismo/dokumenty2.asp?

https://www.novybydzov.cz/poplatek-za-komunalni-odpad/d-20771id_org=5180&id=17950&n=zaverecny%2Ducet%2Dmesta%2Dchlumec%2Dnad%2Dcidlinou%2Dza%2Drok%2D2020

https://www.nemcovice.cz/cenik-sluzeb-odvozu-a-odstraneni-smesneho-komunalniho-odpadu/

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/lide-tridi-eko-kom-vydelava-miliony.A150326_2150287_ekonomika_fih

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Cernohorsky-Pirati-Monopol-spolecnosti-EKO-KOM-pri-nakladani-s-obalovymi-odpady-578360

 

Komentáře Facebook