Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,

mám velkou radost z akcí a setkání, která se daří uskutečňovat. Vrátím se k přehlídce mažoretek, kdy naše město uvítalo rekordní počet souborů z celé republiky. Putování okolím Chlumce nad Cidlinou, Pivní pohoda, Ameriky v Americe, Benátská noc na Cidlině, 6. olympijské dny v Lučicích, Den otevřených dveří v DDM, ZUŠ open a představení pro děti i dospělé, Kouzelnické představení zdarma ke Dni dětí, Literární cena Antonína Lauterbacha, Muzejní noc v Loretě, Den rodiny a propojení všech generací při ochutnávce vybraného jídla i pití s hudebním a tanečním vystoupením včetně trhu, pohádkové cesty po zámeckém parku a informací o možnostech sociálních služeb a projektů města pro občanskou vybavenost. Jistě nevyjmenuji všechny kulturní a sportovní akce a už se těšíme na další. Ať je to Country v Pamětníku, Hudební léto na koupališti, Volejbalový turnaj Lentilka, vyvrcholení fotbalových soutěží, Den princů a princezen nebo Vodo – pivní slavnosti v Lučicích, bude to i spolu s dalšími soukromými podniky příležitost se potkat a popovídat si. Děkuji všem, kteří se na akcích podílejí včetně partnerů. Je vás spoustu a věřte, že potlesk a spokojenost návštěvníků vám právem patří. Stejně tak přeji další úspěchy členům souborů, žákům škol a učitelům, sportovcům, trenérům a vedoucím, kteří nás reprezentují v blízkém i širokém okolí. Máte můj obdiv a uznání. Jen tak dál prosím!

Při vítání nových občánků jsme do kolébky tradičně popřáli hodně zdraví, spokojenosti a lásky nejbližších. Pokud chcete darovat svým blízkým něco opravdu cenného, věnujte svůj čas. Je hezké být součástí souznění lidí všech věkových skupin.

Na zasedání rady a zastupitelstva diskutujeme a schvalujeme další záměry města pro jeho rozvoj a krásu. Bohužel vše má své limity ať finanční či prostorové. Proto se radíme s odborníky. Jedním z témat je spolupráce s developery a požadavky pro další výstavbu ze strany města. Cílem je nastavit rozvoj udržitelný ne skokový i v rámci únosnosti infrastruktury. Společnost EUROBIT Terminal s.r.o. představila projekt rozšíření prostor pro skladování v Průmyslové zóně. Dalším tématem je postupné navyšování nájemného v městských bytech v návaznosti na růst cen. Získané prostředky jsou investovány zpět do oprav a údržby majetku. V současné době probíhá odvlhčení bytových domů v ulici 9. května. Je vybrán dodavatel pro výměnu oken domu ve Smetanově ulici, novou fasádu a příjezd k domu na Klicperově náměstí č.p. 55/I.

Drážní úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení pro rekonstrukci výpravní budovy v železniční stanici Chlumec nad Cidlinou. Zdvojkolejnění trati plánované v letech 2026 – 2029 je stále prioritou státu. S projektanty připomínkujeme hlukovou ochranu stávající zástavby a dopravní napojení.

Intenzivně se zabýváme dotačními příležitostmi. Čekáme na vyhodnocení žádosti pro opravu Sokolovny. Uspěli jsme s dotací na cisternu pro hasiče a elektromobil v podobě víceúčelové dodávky pro technické služby. Dokončujeme projekt opravy Říhova domu a tělocvičny v základní škole. Zastupitelstvo spustilo první etapu výstavby zázemí pro volnočasové aktivity Na Hatích v podobě Skautského domu. Řešíme rekonstrukci veřejných toalet včetně zázemí pro knihovnu a muzeum. Přes prázdniny nás v základní škole čeká úprava prostor družiny a začneme s opravou oken na staré budově.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investuje bezmála 70 mil. Kč do přístavby a oprav vodojemů na Františku. Objem zásobníků je navyšován na 2200 m3 vody, což je denní odběr města i části okolních obcí. Voda je přiváděna hlavně z vrtů v Třesicích a počítá se zkapacitněním odběru.

Stanovili jsme si priority městské policie pro bezpečné a čisté město. Je na nás, jak řešit v budoucnu narůstající dopravu a problémy s parkováním. K zamyšlení je vytvoření parkovacích zón, zřízení placeného stání nebo jednosměrného provozu na vybraných komunikacích. Dopravní projekty včetně cyklodopravy průběžně připravujeme. Náměty a nápady nejen k těmto problémům můžeme diskutovat osobně při společných setkáních nebo je zašlete na e-mail starosta@chlumecnc.cz. V rámci prevence navštěvují strážníci základní i mateřské školy. Přes prvotní snahy o domluvu a vysvětlování při řešení přestupků nezbývá než recidivisty nebo závažnější přečiny pokutovat.

Díky podpoře starostů z okolních obcí a měst v regionu má Chlumec nad Cidlinou zastoupení v Radě Svazu měst a obcí ČR a v Radě Komory měst. Volba proběhla z bezmála 3 tisíc statutárních zástupců za účasti prezidenta ČR a členů vlády. Tato funkce není honorována.

Na konferenci společnosti VERA jsme byli seznámeni s možnostmi digitalizace úřadu, využitím umělé inteligence, aplikací pro zpracování odpadu a práci městské policie. Rada města se zabývá pořízením elektronické úřední desky pro vylepšení a urychlení informovanosti veřejnosti.

Za odvedenou práci v pozici praktického lékaře děkujeme panu doktorovi Václavu Zimovi a přejeme hodně energie i v dalším osobním životě.

Plánů a záměrů je spousta a já jsem rád za spolupráci a tým lidí, který se na realizaci podílí. Snad se vám bude líbit osázení květináčů na náměstí, které si vzali pod patronát dobří lidé ze sousedství. Ať nám naše město jen kvete a dobře se nám tu společně žije.

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook