Slovo starosty

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé.

Tradiční Masopust v Loretě s průvodem a zabijačkovými hody i sladkostmi z dílny SŠTŘ Nový Bydžov se opět báječně vydařil. Díky za spolupráci klubu Eskimo, hudebnímu doprovodu Dechového orchestru ZUŠ a Srubovanky, podporu společnosti Bidfood v podobě masa na speciální otužilecký guláš pro všechny masky a hudebníky. Všichni jsme si společně užili příjemného setkání v krásném prostředí městského muzea. Uznání patří všem organizátorům za přípravu i realizaci celé akce a zúčastněným za super atmosféru doplněnou vystoupením Country bab a občerstvením z Trafiky Poskočilovi, RadioCaffe a Železářství u Marešů. Jen tak dál.

Zastupitelstvo, v souvislosti s developerskými projekty a tím předpokládaným zvýšením počtu přistěhovaných občanů, schválilo Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Individuální stavebníci mají výjimku až pro 2 bytové jednotky a soukromé využití. Celý materiál je dostupný na webu města. Dalším krokem je zavedení koeficientů zvýhodňující projekty plánované v souladu s rozvojem a strategií města. Doporučená velikost aglomerace našeho typu je maximálně do 10 tis. obyvatel, ovšem za podmínek udržitelného a postupného vylepšení občanské vybavenosti (školská zařízení, volný čas, kultura, sport, lékařská a sociální péče, obchody a služby…), dopravní (komunikace, chodníky, parkoviště, cyklostezky…) a technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, komunikace, zeleň…).

Po dohodě s provozovatelem vodárenské infrastruktury uhradí společnost Vodovody a kanalizace HK náklady na novou čistírnu odpadních vod na stávajícím místě ve výši 72 milionů a město 28 milionů. Pro jednoho nově napojeného obyvatele je to částka 12 tisíc Kč. Také tady je otázkou spoluúčast nových stavebníků. Po posílení zdrojů vody, zkapacitnění vodojemu Na Františku a úpravně vody v Palackého ulici je další vyhlíženou investicí oprava a budování nových řadů kanalizace a vodovodu, o kterých jednáme. Na březen, jak opadne velká voda, je plánovaná plošná deratizace.

Ve výhledu investičních akcí se zabýváme odkanalizováním místních částí Lučic a Pamětníku. Bohužel i přes možný dotační titul z Ministerstva zemědělství, který je podmíněný připojením většiny místních a zavedení stočného, je cena vysoká. Rozpočet pro Lučice je 84,5 mil. Kč – dotace 16,4 mil. Kč = náklad pro město vychází na 68,1 mil. Kč s DPH. Pamětník v rozpočtu 31,3 – dotace 12,8 = náklad pro město 18,5 mil. Kč s DPH. Otázka spolufinancování je nyní i na Vaku HK. Rada města doporučila za těchto podmínek nerealizovat stavbu, vyčkat na lepší dotační podmínky nebo se zamyslet nad domácími čistírnami.

Připravované soutěže větších projektů pro letošní rok obsahují opravy komunikací, chodníků, výměnu kamerového systému, výstavbu zázemí pro volnočasové aktivity a pavilon pro dětskou skupinu. U vybraných akcí čekáme na rozhodnutí o možných dotačních titulech, než zahájíme realizaci. Úžasnou zprávou je právě schválení částky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 10,2 mil. Kč z celkových 14,1 mil. Kč na úpravu křižovatky a chodníků v místě Pražská – Kozelkova zahrnující výměnu a doplnění semaforů. Přes komplikace spojené s výstavbou je výsledkem zvýšení bezpečnosti v dopravě. Předpokládáme hlavní činnosti na podzim letošního roku.

S nedostatečnou kapacitou školských zařízení počítáme v budoucnu s přístavbou nebo novou budovou pro školní i předškolní vzdělávání včetně prostor pro stravování. Správnou cestu je nutné prověřit studiemi a jen čas ukáže odůvodněnost volby a místa pro stavění.

S odborníky hledáme možné úspory v odpadovém hospodářství. Vybíraných 648 Kč na osobu a rok znamená 54 korun měsíčně za likvidaci směsného komunálního i tříděného odpadu s luxusem služeb sběrného dvora. Skutečný náklad vychází ovšem pro každého na 1 857 Kč. Analýza odhaluje zneužívání systému a navrhne, co se s tím dá dělat.

Dalším palčivým problémem je doprava včetně parkování. Do komunikací a chodníků je třeba pravidelně investovat. Parkovacích míst nebude nikdy tolik, kolik přibývá soukromých vozidel. Přijetí a zavedení omezení je vždy nepopulární, obáváme se však, že do budoucna pro chod celého systému nezbytné. Částečným řešením se jeví docházková vzdálenost a využití cyklodopravy.

Setkání se seniory a klienty v denním stacionáři Říhova domu ukázalo jeho potřebnost a výhody. Škoda obav a přístupu jednotlivců, že se služba nevyužívá více. Útulné zázemí nabízí sociální péči a služby pro odlehčení i zpříjemnění stáří v rozumných cenových relacích. Telefon pro další informace je 731 186 412.

Jsem vděčný, že máme k dispozici kvalitní výjezdovou hasičskou jednotku. Četnost zásahů vyráží dech: 153 událostí, 170 hodin za rok. Nový informační systém nám umožňuje sledovat potřebu v reálném čase v pohotovosti zasahujících 24 hodin a 7 dní v týdnu. Občas, třeba při probuzení v noci přemýšlím, jestli zvedat telefon, natož se ustrojit a vyrazit k zásahu. Klobouček dolů dámy a pánové.

Rada města odsouhlasila dofinancování programu Revolution train – prevence užívání omamných látek pro děti i dospělé. Vstupné je tak snížené na polovinu, tj. 150 Kč za 100 minut programu. Jednodenní akce proběhne na chlumeckém nádraží v termínu 8.4. 2024. Je to další krok pro město čisté a bezpečné.

Klicperův dům má nový systém objednání vstupenek z domova. Jdeme kupředu pravou i levou nohou.

Popřejme si, ať se nám tu společně dobře žije. Je to přece naše domovské město, na které jsme hrdí a každý z nás má na chodu svůj podíl. Děkuji všem dobrým lidem za spolupráci a těším se na další setkání i náměty k vylepšení.

 

Mgr. Vladan Kárník, starosta města

Komentáře Facebook